banner1
banner2
banner
neodium magnit bilen üpjün ediji

Programmaňyz üçin işlenip düzüldi we öndürildi

“Fullzen Technology” ynamdar neodiý magnit öndürijisidir

Huizhou Fullzen Technology Co., Ltd., 10 ýyldan gowrak wagt bäri süzülen ndfeb hemişelik magnitleri, samarium kobalt magnitlerini we beýleki magnit önümlerini öndürmekde baý tejribä eýe!Bu önümler elektron enjamlarynda, senagat enjamlarynda, elektro akustika senagatynda, saglyk enjamlarynda, senagat önümlerinde, elektrik tehnikasynda, oýunjaklarda, gaplaýyş sowgatlarynda, ses, awtoulag gurallarynda, 3C sanly we beýleki ugurlarda ulanylyp bilner.

Magnit meseleleriňizi çözmek, çykdajylaryňyzy azaltmak, prototipden köpçülikleýin önümçilige çykarmak üçin subut edilen tehnologiýamyzy we amallarymyzy ulanýarys.

Magnit in engineeringenerçilik töwekgelçiligiňizi wagtynda we kesgitlemek üçin dolandyrmak üçin aç-açan hyzmat edýäris.

Taslamaňyz barada bize ýüz tutuň

Magnit öndürýäris

Applicationörite magnitler we magnit gurnamalar, programmaňyz üçin ýörite öndürilýär.Hususy köpçülikleýin sargytlar hoş geldiňiz.Hytaýda öndürilýär.Jemi magnit çözgütleri.ISO 9000 hasaba alyndy.Minimum ýok.Çalt öwrüm.

Satyn almagyň 5 esasy sebäbi

Professional neodimiý magnit öndürijisi we zawody hökmünde müşderimiziň tehniki, önümçilik, satuwdan soň gözleg we gözleg topary bolmak, müşderiler tarapyndan ýüze çykýan dürli Neo magnit meselelerini çözmek üçin dürli ndfeb magnit çözgütlerini çalt we hünär taýdan üpjün etmekdir.Müşderilerimize diňe neodiý magnitleri, çykdajylary dolandyrmak, neodim magnitleriniň dizaýny we çözgütleri ýaly beýleki zatlar we satuwdan soň gowy iş etmeli, müşderileriň artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin müşderilere bu meseläni çözmäge kömek ederis.

SORAG
 • Özbaşdaklaşdyrma

  Özbaşdaklaşdyrma

  Güýçli gözleg we gözleg toparymyz bar we müşderiler tarapyndan berlen çyzgylara ýa-da nusgalara görä ndfeb magnitlerini öndürip we öndürip bileris.

 • Bahasy

  Bahasy

  Bizde önümçilik çykdajylaryny netijeli azaldyp biljek neodiý magnitiniň önümçilik enjamlarynyň doly hatary bar.

 • Hil

  Hil

  Neodim magnitleriniň hilini üpjün edip biljek öz synag laboratoriýamyz we ösen we doly gözleg enjamlarymyz bar.

 • Potensial

  Potensial

  Annualyllyk önümçilik kuwwatymyz 2000 tonnadan gowrak, dürli satyn alyş mukdary bilen dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris.

 • Ulag

  Ulag

  çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Biziň işimiz

mysallarymyzy görkezýär

 • ulaglar

  ulaglar

  “Neodymium Magnets” awtoulag howpsuzlygy we maglumat ulgamy, elektron dolandyryş bölümi, ulag multimediýa ulgamy, energiýa geçiriş ulgamy we ş.m. ýaly awtoulagda giňden ulanylýan awtoulag elektron tehnologiýasynyň esasy düzüm bölekleridir.
  has giňişleýin gör
 • lukmançylyk enjamlary

  lukmançylyk enjamlary

  Neodimiý magnitleriniň lukmançylyk pudagynda köp sanly amaly bar.Statik magnit meýdany öndürip bilerler we şeýlelik bilen, artrit, ukusyzlyk, dowamly agyry sindromy, ýaralary bejermek we kelleagyry anyklamak we anyklamak üçin magnit-rezonans tomografiýa (MRI) maşynlary ýaly lukmançylyk enjamlarynda ulanylýar.
  has giňişleýin gör
 • elektron önümleri

  elektron önümleri

  Neodimiý magnitleri demir, bor we neodiýiň birleşmesinden ýasalýar, şonuň üçin olaryň garşylygy we öndüriliş usullarynyň dürlüligi gündelik durmuşda ulanylmagyny umumylaşdyrýar; Elektron önümler barada aýdylanda, neodim magnitleri esasan gatygepleýji, kabul ediji, mikrofon, duýduryş, sahna sesi, awtoulag sesi we ş.m. ýaly ses enjamlarynda ulanylýar.
  has giňişleýin gör

Iň soňky habarlar

“China Magnetics” -iň soňky pudagyndaky täze we iň soňky täzelenmelerimizi şu ýerden gözläň.

neodium magnit öndürijileri

Diňe neo magnit hökmünde hem tanalýan neodiý magnit, neodiumdan, demirden we bordan ybarat seýrek toprakly magnitdir.Beýleki seýrek toprakly magnitler bar bolsa-da, samarium kobalt-da - neodiý iň köp ýaýran.

Koprak oka

Neodymiu näme ...

1. Giriş Neodimiý magnit, güýçli hemişelik magnit materialy hökmünde, özboluşly aýratynlyklary we köp sanly ulanylyşy sebäpli häzirki zaman tehnologiýasynda we senagatynda möhüm orny eýeleýär ...
Koprak oka

Tapawut näme ...

Giriş Häzirki zaman senagatynda magnitler aýrylmaz materialdyr.Olaryň arasynda keramiki magnitler we neodiý magnitleri iki sany umumy magnit materialydyr.Bu makala çara deňeşdirmegi we tapawutlandyrmagy maksat edinýär ...
Koprak oka